Меню Закрити

Заступник директора з комерційних питань

Завдання та обов’язки

Здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства з питань матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами поставки, транспортного і адміністративно-господарського обслуговування, забезпечує ефективне та цільове використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх втрат, прискорення обороту обігових коштів. Організовує участь підпорядкованих йому служб та структурних підрозділів у складанні перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства, а також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання та транспортування сировини, збуту готової продукції. Вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з постачальниками та споживачами сировини та продукції, розширення прямих та тривалих господарських зв’язків, забезпечує виконання договірних зобов’язань з поставок продукції (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, термінами та іншими умовами поставок). Здійснює контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічним забезпеченням підприємства, фінансовими таекономічними показниками діяльності підприємства, за правильними витратами обігових коштів та цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, що не має збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Керує розробленням заходів з ресурсозбереження та комплексного використання матеріальних ресурсів, вдосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів та запасів матеріальних цінностей, покращення економічних показників та формування системи економічних індикаторів роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, укріплення фінансової дисципліни, запобігання утворенню та ліквідації понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів.
Бере участь від імені підприємства у ярмарках, торгах, на виставках, біржах з рекламування та реалізації продукції, що випускається. Контролює додержання дисципліни під час виконання завдань та зобов’язань з поставок продукції та їх відповідність господарським договорам, вивчає ринкову кон’юнктуру на вироби, що випускаються підприємством. Організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів та готової продукції. Забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї
служби необхідними механізмами та пристроями. Організовує роботу звикористання та реалізації вторинних ресурсів та побічних продуктів.
Забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків, встановленої звітності про виконання планів із збуту готової продукції, фінансової діяльності, матеріально-технічного постачання та роботи транспорту. Координує роботу підпорядкованих йому служб та підрозділів.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, які визначають напрям розвитку відповідної галузі виробництва та фінансово-економічної діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію, особливості структури підприємства; перспективи технічного та фінансово-економічного стану підприємства; виробничі потужності підприємства; основи технології виробництва продукції підприємства; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства; ринкові методи господарювання та фінансового енеджменту підприємства; порядок ведення обліку та складання звітів про господарсько-фінансову діяльність підприємства; організацію фінансової роботи на підприємстві, матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування та збуту продукції; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрат та запасів товарно-матеріальних цінностей; порядок укладення і виконання господарських і фінансових договорів; економіку, організацію виробництва, праці та управління; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня – не менше 5 років.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua