Меню Закрити

Секретар керівника

82692Посадові обов’язки:

 • здійснює роботу з організаційно- технічного забезпечення адміністративно- розпорядчої діяльності керівника підприємства;
 • приймає кореспонденцію, що надходить на адресу керівника на його розгляд, передає її у відповідності з прийнятим рішенням в структурні підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;
 • веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збору, обробки та подачі інформації при підготовці та прийнятті рішень;
 • приймає документи та особисті заяви на підпис керівника підприємства;
 • готує документи та матеріали, необхідні для роботи керівника;
 • слідкує за своєчасним розглядом та подачею структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, які надійшли до виконання, перевіряє правильність оформлення підготовлених проектів документів, забезпечує якісне їх редагування;
 • організує проведення телефонних переговорів керівника, записує за його відсутності отриману інформацію та передає її зміст, передає та приймає інформацію приймально-переговорними засобами, (телефаксом, телексом і т. д.), а також телефонограми, своєчасно доводить до відома начальника інформацію;
 • за дорученням керівника складає листи, запити, інші документи, готує відповіді авторам листів. Виконує работу з підготовки засідань та нарад, які проводить керівник (збір необхідних матеріалів, інформування участників про час та місце їх проведення, порядок денний, їх реєстрацію), веде та оформляє протоколи засідань та нарад;
 • забезпечує робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярськими приладдями, створює умови, які сприяють його ефективній роботі. Друкує за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводить поточну інформацію в банк даних;
 • організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності ряду прохань та пропозицій працівників. Формує справи у відповідності до ухваленої номенклатури, забезпечує їх збереження та у встановлений термін здає в архів.

Такий фахівець повинен знати:

 • постанови, розпоряджения, накази та інші керівні матеріали та нормативні документи, які стосуються діяльності підприємства та провадження діловодства;
 • структуру та керівний склад підприємства та його підрозділів, організацію діловодства;
 • правила друку ділових листів з використанням типових форм;
 • основи етики та естетики, правила ділового спілкування, основи організації праці та управління;
 • правила експлуатації обчислювальної техніки;
 • основи адміністративного права та законодавства про працю.

Вимоги до кваліфікації

Вища професійна освіта без висування вимог до стажу роботи, або середня професійна освіта та стаж роботи за фахом не меньше 2 років.

 Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua