Меню Закрити

ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Завдання та обов’язки
Розробляє, погоджує з керівництвом галузі економіки, підприємства (установи, організації), запроваджує та реалізує на практиці систему моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг. Визначає перспективність та ефективність інноваційної, інвестиційної та маркетингової діяльності у відповідній галузі економіки на підприємстві, в організації чи установі залежно від їх впливу на якість продукції, товарів та послуг, відповідність внутріфірмовим, галузевим, державним та міжнародним стандартам. Бере участь у створенні нових видів товарів чи продукції на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки, нових технологічних процесів.
Забезпечує здійснення класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг у частині, що стосується виробничої сфери.
Бере участь у розробленні методичних рекомендацій щодо регламентації перевірки відповідності виробничих процесів, вироблюваної продукції внутріфірмовим, галузевим, державним стандартам та сертифікатам. Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються класифікації та кодування, сертифікації продукції, управління процесами її якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції.
Організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів, програм, заходів підвищення якості продукції. Готує відповіді на запити та звернення керівних органів, відповідних центральних та регіональних органів виконавчої влади стосовно ведення роботи щодо управління якістю виробничих процесів, організації стандартизаційної і сертифікаційної діяльності.
Організовує роботу з планування, розроблення, удосконалення та впровадження систем управління якістю, із створення стандартів і нормативів якісних показників, з контролю за їх додержанням.
Відслідковує, узагальнює та надає керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не відповідає чинним стандартам, нормам та вимогам; наявність рекламацій до якості робіт, випадків погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуску браку; відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що застосовуються у виробництві, чинним стандартам і технічним умовам.
Розробляє та запроваджує на практиці стандарти з управління якістю продукції.
Визначає моделі систем якості для сертифікації на підставі чинних стандартів.
Визначає третю сторону (орган сертифікації) для добровільної сертифікації продукції та системи якості.
Проводить сертифікацію систем якості та продукції. Проводить атестацію виробництва. Контролює виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого, позавідомчого контролю за впровадженням і додержанням стандартів. Контролює виконання робіт зі стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну інформаційну, організаційну й методичну допомогу. Організовує аналіз та проведення експертизи документації продукції, що сертифікується, на відповідність вимогам нормативних документів. Вивчає, систематизує, узагальнює та розповсюджує серед керівництва, структурних підрозділів вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції. Обґрунтовує пропозиції щодо удосконалення систем якості та вносить рекомендації на розгляд керівництва. Організовує обмін прогресивним досвідом розробки систем управління якістю продукції й стандартів шляхом проведення виставок, семінарів, конференцій тощо.
Забезпечує підготовку для подання у відповідні органи статистичної, науково-технічної та іншої інформації про реалізацію у галузі, регіоні, організації (установі), на підприємстві діяльності з управління якістю продукції, її стандартизації та сертифікації.
Здійснює керівництво робочою групою з питань управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції. Подає керівництву пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, про накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни. Забезпечує підвищення кваліфікації підлеглих працівників.
Повинен знати
– законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції, порядку розроблення, оформлення, затвердження стандартів та інших документів із стандартизації, порядку сертифікації продукції;
– міжнародні стандарти відповідної сфери діяльності (ISO 9000; 10006; 10014/1; ISO/IEC 12207/1995 тощо); систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю продукції; державну систему стандартизації і системи конструкторської й технологічної підготовки виробництва;
– відповідні галузеві стандарти; методи оцінки якості та методи контролю якості; методи планування підвищення якості продукції;
– показники підвищення якості продукції та їх класифікацію;
– технологічні процеси і режими виробництва; основні технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається; порядок проведення нормативного контролю, розрахунку рівня стандартизації й уніфікації технічної документації; методи складання технічних завдань на розроблення стандартів та інших документів із стандартизації; порядок сертифікації продукції; організацію та кодування товарів згідно з товарною номенклатурою (n0001410-92);
– методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно організації експертизи сертифікатів;
– порядок розробки програм та проектів, використання засобів та методів управління якістю продукції; правила приймання продукції;
– порядок атестації продукції за категоріями якості, кодування та кодифікації товарів;
– документування у системі якості; організацію обліку та строки складання внутріфірмової, галузевої та державної статистичної звітності у сфері стандартизації та сертифікації, управління якістю продукції, прогресивний вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції;
– основи економіки; методики розрахунку економічної ефективності впровадження стандартів та інших документів зі стандартизації; основи менеджменту, адміністративного менеджменту, організації праці, організації виробництва й управління, трудового законодавства, стандартизації та сертифікації, метрології, управління якістю; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; методи роботи на комп’ютері; державну та одну з міжнародних мов.
Вимоги до позиції
Тип зайнятості – повний робочий день.
Рівень оплати праці спеціаліста визначається добробутом компанії, переліком посадових обов’язків, досвідом роботи за фахом, рівнем професійних навичок.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua

1 Коментар

  1. Сповіщення:ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ | Proforientator.info

Коментарі закриті.