Меню Закрити

Фінансовий директор

Визначає фінансову політику організації, розробляє і здійснює заходи із забезпечення її фінансової стійкості. Керує роботою з управління фінансами, виходячи із стратегічних цілей і перспектив розвитку організації, за визначенням джерел фінансування з врахуванням ринкової кон’юнктури. Здійснює аналіз і оцінку фінансових ризиків, розробляє заходи зі зведення їх до мінімуму, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни, своєчасним і повним виконанням договірних зобов’язань і поступленням доходів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями, а також операцій зовнішньоекономічної діяльності. Очолює роботу з формування податкової політики організації, податкового планування і оптимізації оподаткування, вдосконалення облікової політики, з підготовки і проведення емісії цінних паперів, аналізу і оцінки інвестиційної привабливості проектів і доцільності вкладення коштів, регулювання співвідношення власного і позикового капіталу. Здійснює взаємодію з кредитними організаціями з питань розміщення тимчасово вільних грошових коштів, проведення операцій з цінними паперами, отримання кредитів. Керує складанням перспективних і поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів, доводить показники затвердженої системи бюджетів і витікаючих з неї завдань, лімітів і нормативів до підрозділів організації, забезпечує контроль за їх виконанням. Бере участь в розробці проектів планів продажів продукції (робіт, послуг), витрат на виробництво і продаж продукції (робіт, послуг), готує пропозиції з підвищення рентабельності виробництва, зниження витрат виробництва. Здійснює контроль за станом, рухом і цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов’язань. Приймає заходи із забезпечення платоспроможності і збільшення прибутку організації, ефективності фінансових і інвестиційних проектів, раціональної структури активів. Організовує розробку інформаційної системи з управління фінансами відповідно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного і управлінського обліку, контроль за достовірністю і збереженням конфіденційності інформації. Забезпечує надання необхідної фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам. Організовує роботу з проведення аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності організації і розробки заходів щодо підвищення ефективності управління фінансами, а також проведення внутрішнього аудиту, з розгляду взаємних претензій, що виникають в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, приймає заходи з їхнього вирішення відповідно до чинного законодавства. Керує діяльністю фінансових підрозділів організації, організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників, надає методичну допомогу працівникам організації з фінансових питань.
ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ПОВИНЕН ЗНАТИ
Законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регламентують фінансово-економічну і виробничо-господарську діяльність організації; нормативні і методичні документи з питань організації бухгалтерського обліку і управління фінансами; основи цивільного права; фінансове, податкове і господарське законодавство; кодекси етики професійного бухгалтера і корпоративного управління; профіль, спеціалізацію і структуру організації, перспективи її розвитку; методи аналізу і оцінки ефективності фінансової діяльності організації, аналізу фінансових ринків, розрахунку і мінімізації фінансових ризиків; порядок підписання і виконання господарських і фінансових договорів; організацію фінансової роботи, бюджетування; методи і порядок планування фінансових показників; порядок фінансування із засобів державного бюджету, довгострокового і короткострокового кредитування, залучення інвестицій і позикових засобів, використання власних засобів, випуску і придбання цінних паперів, розподілу фінансових ресурсів, нарахування податків, проведення аудиторських перевірок; бухгалтерський, податковий, статистичний і управлінський облік; основи технології виробництва; економіку, організацію виробництва, праці і управління; сучасні довідкові та інформаційні системи у сфері бухгалтерського обліку і управління фінансами; правила зберігання фінансових документів і захисту інформації; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації бухгалтерського обліку і управління фінансами; законодавство про працю; правила з охорони праці.
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
Виступає представником компанії у взаємодії з банківськими установами, інвесторами, фінансовими консультантами.
Забезпечує формування відповідно до стратегії розвитку компанії щорічних фінансових планів і контролює їх виконання на основі зіставлення фактичних і планових показників.
Визначає цільову структуру консолідованого балансу компанії і організовує її реалізацію.
Забезпечує формування виробничих планів, визначає нормативні показники витрат в структурі собівартості і контролює їх виконання.
Забезпечує стратегічний і поточний аналіз прибутковості/ефективності операцій компанії в цілому і по окремих структурних підрозділах і управління витратами компанії з метою їх мінімізації.
Забезпечує достатність грошових коштів для виконання поточних зобов’язань компанії.
Формує оптимальні схеми фінансових потоків в компанії, забезпечує внутрішній контроль за рухом грошових потоків компанії і концентрацією грошових ресурсів, поступленнями засобів від дебіторів і виконання зобов’язань компанії перед кредиторами.
Забезпечує компанію короткостроковими і довгостроковими позиковими ресурсами і капіталом, необхідними для ведення операцій.
Забезпечує розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів компанії, а також оптимальне використання негрошових інструментів компанії.
Формує і контролює реалізацію програми капітальних вкладень компанії.
Формує і контролює реалізацію кредитної політики компанії, включаючи формування лімітів на окремих клієнтів і контроль їх виконання.
Організовує аудит діяльності компанії і її структурних підрозділів відповідно до чинного законодавства і потреб менеджменту.
Організовує на основі стратегії компанії розробку комплексної інвестиційної програми і включення її до бюджету компанії.
Регулює весь комплекс стосунків з інвесторами.
Координує програми набору, навчання і професійного розвитку персоналу фінансового департаменту.
ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ:
• високий рівень аналітичного мислення;
• інтуїція;
• здібність до обробки великих об’ємів інформації і до синтезу;
• висока стресостійкість;
• здатність швидко приймати рішення і приводити їх в життя;
• відповідальність;
• організаторські здібності.
ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ
Освіта виключно економічна, перевага надається спеціалізації «Фінанси і кредит», досвід фінансово-бухгалтерської роботи, у тому числі на керівних посадах, не менше 5 років.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua