Меню Закрити

МЕТРОЛОГ

Метрологія (від грецького metron – міра, вимірювальний пристрій) – наука, що вивчає загальноприйняті основи вимірювань, методи і засоби, одиниці фізичних величин, принципи забезпечення уніфікації вимірювань і засобів .
У метрології розглядаються такі поняття, як еталони і засоби вимірів, застосування зразкових засобів вимірів до засобів вимірювання, які використовуються у виробництві.
Зародження метрології як науки відносять до глибокої давнини; вже тоді для підтримки єдності встановлених заходів використовувалися еталонні заходи. Нині метрологічні служби є на кожному підприємстві, в усіх наукових і проектних установах. Проте ще кілька десятків років тому вітчизняні підприємства відчували серйозну проблему, де і як навчати метрологів, але серйозний акцент на виробництво сприяв формуванню метрологічних служб, на які покладалися функції з підготовки методів і засобів вимірів для обґрунтованого використання у підрозділах підприємств. За короткий строк у кількох галузях промисловості дійсно виросла ціла плеяда нових фахівців – метрологів.
Чим займаються метрологи?
По-перше, метролог перевіряє точність і якість роботи усіх приладів, які підприємства і установи використовують у своїй діяльності, тобто перевіряє можливість використовувати їх за призначенням. При необхідності виконуються ремонт і налагоджування засобів вимірювання.
По-друге, при проектуванні нових виробів і систем необхідно проводити метрологічну експертизу технічної документації, що розробляється. Проводяться дослідження (випробування) і виконується експертна оцінка продукції (товарів, робіт, послуг).
Окрім цього, необхідно проводити оцінку стану вимірів на підприємствах, організаціях, установах, метрологічний нагляд за випуском, станом і використанням засобів вимірів, контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог законодавчих та інших правових актів у сфері метрології і стандартизації, атестацію випробувального устаткування, експертну оцінку кількості та якості товарів, що імпортуються і експортуються.
Метролог організовує роботу із метрологічного забезпечення розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, що випускається підприємством. Керує підготовкою проектів і планових завдань із впровадження нової вимірювальної техніки, організаційно-технічних заходів щодо підвищення ефективності виробництва, удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірів, контролю і випробувань.
Забезпечує складання локальних схем, встановлення оптимальної періодичності і розробку календарних графіків перевірки засобів вимірювань. Очолює роботу із проведення метрологічної експертизи конструкторської та іншої технічної документації, яка розробляється на підприємстві, а також такої, яка поступає від інших підприємств і організацій. Бере участь у випробуваннях автоматизованих виробничих процесів, пов’язаних із застосуванням засобів вимірювання, у роботі за визначенням потреби підприємства у цих засобах. Забезпечує впровадження сучасних методів і засобів вимірювань, а також проведення робіт за оцінкою погрішностей вимірювань.
Організовує роботу з аналізу стану метрологічного забезпечення, проведення метрологічних атестацій нестандартизованих засобів вимірювань, розробку, узгодження і затвердження методик, інструкцій та іншої нормативно-технічної документації з їхньої перевірки, а також атестації засобів вимірювань після їхнього відновлення, ремонту і перевірки. Здійснює контроль за оснащенням технологічного процесу усіма передбаченими регламентом засобами вимірювань, відповідністю використання у підрозділах підприємства засобів і методів вимірювань вимогам дотримання заданих режимів виробництва та якості продукції.
Організовує підготовку технічних завдань на проектування і розробку засобів вимірювань спеціального призначення. Забезпечує комплектацію обмінного фонду засобів вимірювань, випробувань і контролю, збереження і звірки зі встановленим порядком робочих еталонів, ремонт і вміст в належному стані зразків засобів вимірювань. Сприяє впровадженню державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства та іншої нормативно-технічної документації, що регламентує норми точності вимірювань, методи і засоби перевірки.
Керує роботою зі складання встановленої звітності і представлення її в органи державної метрологічної служби. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби. Керує працівниками підприємства, які здійснюють метрологічний контроль і метрологічне забезпечення виробництва.
Метролог повинен знати:
• законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали із метрологічного забезпечення виробництва;
• профіль, спеціалізацію і особливості організаційно-технологічної структури підприємства, перспективи його розвитку, порядок і методи планування роботи з метрологічного контролю і забезпечення виробництва;
• організацію метрологічного забезпечення виробництва в галузі і на підприємстві;
• виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування, правила його експлуатації;
• основи технології виробництва продукції підприємства; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розробки і оформлення технічної документації;
• будову і правила експлуатації засобів вимірювань, організацію їхнього ремонту;
• методи проведення досліджень і розробок з удосконалення метрологічного забезпечення і засобів вимірювань;
• порядок укладення угод із сторонніми організаціями;
• передовий вітчизняний і світовий досвід з метрологічного контролю і забезпечення виробництва;
• основи економіки, організації виробництва, роботи та управління;
• основи трудового законодавства.
Професійно важливі риси:
• спостережливість, уважність, акуратність, зібраність, точність у всіх своїх діях (оскільки робота метролога дуже копітка);
• уважність (дає змогу спостерігати за протіканням робочого процесу за допомогою приладів і візуально, вона ж забезпечує ефективний результат при тривалому виконанні монотонних робочих операцій);
• великий об’єм короткочасної пам’яті (допомагає утримувати в пам’яті інформацію від її прочитання на приладах до фіксації у документах);
• продуктивне мислення допомагає створювати якісно нові зразки еталонів.
Кваліфікаційні вимоги:
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, фахівець). Стаж роботи за посадами керівників нижчого рівня відповідного професійного напряму: для магістра – не менше 2-х років, фахівця – не менше 3-х років.