Меню Закрити

Контролер-ревізор

26 січня 1993 року був підписаний Закон за номером 2939-XII «Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні».
Головними завдання Державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРС)
є здійснення державного контролю над витрачанням коштів і матеріальних
цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського
обліку та звітності у державних органах управління, державних фондах,
бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних валютних фондів.
Завдання, обов’язки та повноваження
Виконує роботи на одному з напрямів діяльності управління (відділу,
підвідділу) щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній
сфері (галузі) економіки. Здійснює підготовку до проведення контрольного
заходу, а саме: знайомиться з нормативно-правовими документами, які
регулюють діяльність підконтрольного об’єкта, вивчає його фінансовий
стан, бере участь у підготовці програми проведення контрольного заходу
або самостійно готує її проект. Проводить контрольний захід особисто або
очолює ревізійну групу (окрім контролера-ревізора) або бере участь у
складі ревізійної групи з проведення ревізій (перевірок) використання
бюджетних коштів, матеріальних цінностей та їх збереження у відповідній
сфері діяльності.
Реєструє акт та оформляє матеріали за завершеними ревізіями (перевірками)
згідно з порядком, установленим у ДКРС. Бере участь в узагальненні
результатів документальних ревізій (перевірок). За дорученням керівництва
управління (відділу, підвідділу) готує матеріали ревізії (перевірок) для
скерування відповідному органу виконавчої влади та місцевого
самоврядування, а у випадках, передбачених чинним законодавством, –
правоохоронному органу. Здійснює контроль за усуненням порушень і
недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених у
ході контрольних заходів. Складає протоколи про адміністративні
правопорушення у разі їх вчинення керівниками та посадовими особами
об’єктів контролю.
Бере участь у складанні звітності про роботу управління (відділу,
підвідділу, групи) за встановленими формами. Співпрацює з іншими
структурними підрозділами ГоловКРУ (регіонального КРУ), здійснює обмін
інформацією, необхідною для своєчасного та якісного виконання покладених
на нього функцій. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації
працівників управління (відділу, підвідділу, групи) згідно із
затвердженим планом, а також систематично підвищує особистий професійний
рівень шляхом самоосвіти. Здійснює роботу з документами у відповідності з
чинним законодавством.
При виконанні покладених завдань та обов’язків забезпечує: захист
державних, службових та комерційних таємниць відповідно до чинного
законодавства; дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією. Головний
контролер-ревізор керує, у разі необхідності, групою фахівців або
самостійною ділянкою роботи, або є відповідальним виконавцем за одним із
напрямів діяльності управління (відділу, підвідділу, групи). У разі
відсутності у штатному розкладі посади заступника начальника відділу
(підвідділу, групи) за рішенням керівника відповідного органу ДКРС
виконує обов’язки начальника відділу (підвідділу, групи) у разі його
тимчасової відсутності.
Має право
За дорученням представляти управління (відділ, підвідділ, групу) в інших
структурних підрозділах ГоловКРУ (регіонального КРУ), органах виконавчої
влади, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та
організаціях з питань, що стосуються його компетенції. Готувати запити на
отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади,
правоохоронних органів, територіальних підрозділів внутрішнього
фінансового контролю, підприємств, установ та організацій статистичних та
оперативних даних, звітів, довідкових матеріалів та іншої інформації з
питань, що належать до сфери діяльності управління (відділу, підвідділу,
групи), необхідні для виконання своїх посадових обов’язків. Брати участь
у проведенні перевірок органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій відповідно до чинного законодавства з питань, що належать до
компетенції управління (відділу, підвідділу, групи). Вносити керівництву
відповідного структурного підрозділу пропозиції щодо удосконалення його
роботи.
Повинен знати
Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби
та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної
Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,
розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, інші
нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що
регулюють питання організації та здійснення державного фінансового
контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні
засади державної політики у сфері державного фінансового контролю;
порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів
законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного
законодавства; основи державного управління, економіки та права; правила
ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного
захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Для головного контролера-
ревізора – стаж роботи за фахом в органах ДКРС на посаді провідного
контролера-ревізора не менше 3 років або стаж роботи за фахом у державній
службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах
діяльності не менше 5 років. Для провідного контролера-ревізора – стаж
роботи за фахом в органах ДКРС на посаді старшого контролера-ревізора не
менше 2 років або стаж роботи за фахом у державній службі не менше 2
років, або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3
років. Для старшого контролера-ревізора – стаж роботи за фахом в органах
ДКРС на посаді контролера-ревізора не менше 1 року або стаж роботи за
фахом у державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в
інших сферах діяльності не менше 3 років. Для контролера-ревізора – без
вимог до стажу роботи або стаж роботи за фахом у інших сферах діяльності
не менше 1 року. Періодичність підвищення кваліфікації – не менше 1 разу
на 3 роки.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua