Меню Закрити

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ

thumb_language_adaptiveResize_640_5001. Загальна характеристика професії
Людина, яка здійснює організацію збуту продукції підприємства.

2. Посадові обов’язки
Організовує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою отримання інформації відносно співвідношення попиту і пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції. Здійснює розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей виготовляємої продукції і прогнозування споживчого попиту та ринкової кон’юнктури.
Здійснює розробку коротко-, середньо- і довгострокової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників і виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, яка випускається підприємством. Організовує дослідження споживчих властивостей продукції і чинників, які визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон’юнктури.
Розробляє рекомендації з удосконалення асортименту і якості продукції, обґрунтованості і доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів. Визначає стратегію і тактику збуту продукції. Організовує роботи з аналізу ефективності використання каналів збуту, найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції, послуг посередників.
Бере участь в організації виставок, ярмарку, рекламуванні продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, поширенні інформації про виробника і його можливості. Бере участь у внесенні відповідних коректив діяльності підприємства в разі зміни зовнішнього середовища або зіткнення з певними проблемами, в розробці заходів захисту від конкурентів. Здійснює організацію збуту продукції підприємства відповідно до планових завдань і укладених договорів, своєчасного відвантаження її споживачам у встановлених об’ємах реалізації.
Забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції, виконання робіт з вивчення попиту на продукцію, отримання замовлень, узгодження умов і укладення договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів готової продукції, плануванні її постачання споживачам, визначення нових ринків збуту і нових споживачів продукції. Координує діяльність всіх функціональних підрозділів зі збору і аналізу комерційно-економічної інформації, створення банку даних з маркетингу продукції підприємства (заявки на постачання, договори на виробництво, наявність запасів, ємність ринку тощо).
Приймає заходи з виконання плану реалізації продукції, своєчасного отримання нарядів, специфікацій та інших документів на постачання. Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, договірних зобов’язань у встановлені терміни, за об’ємами реалізації продукції, номенклатури, за перебуванням запасів готової продукції на складах. Організовує прийом готової продукції від виробничих підрозділів на склади, раціональне зберігання і підготовку до відправки споживачам, визначення потреби в транспортних засобах, механізованих вантажних засобах, тарі і робочій силі для відвантаження готової продукції.
Здійснює розробку і впровадження стандартів підприємства з організації зберігання, збуту і транспортування готової продукції, а також заходів із вдосконалення роботи зі збуту, скорочення транспортних витрат, зниження наднормативних залишків готової продукції і прискорення операцій в збуті. Приймає заходи з забезпечення своєчасного поступлення коштів за реалізовану продукцію. Організовує розробку стратегії проведення рекламних заходів в засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті, бере участь в галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах для інформування потенційних показників і розширення ринків збуту.
Готує пропозиції з формування фірмового стилю підприємства і фірмового оформлення рекламної продукції. Здійснює методичне керівництво дилерською службою, її забезпечення всією необхідною технічною і рекламною документацією. Бере участь разом з іншими відділами в розробці пропозицій і рекомендацій відносно зміни технічних, економічних і інших характеристик продукції з метою поліпшення її споживчих якостей і стимулювання збуту. Бере участь в розгляді претензій споживачів, які поступають до підприємства, і підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій споживачам при порушенні ними умов договорів.
Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження і залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), виконання плану реалізації. Бере участь в організації обслуговування реалізованої продукції. Координує діяльність складів готової продукції, керує працівниками відділу.

3. Повинен знати
Законодавчі і нормативні правові акти; методичні матеріали з організації збуту і постачання готової продукції; теорію і практику маркетингу; методи досліджень і аналіз в області маркетингу (виробнича, торгівельна, збутова, рекламна, цінова і інша діяльність підприємства); методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентноздатного асортименту продукції, визначення оптимальних об’ємів збуту; порядок ціноутворення, розробку стратегії цін; способи і методи рекламування продукції; методи і порядок розробки перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції; положення про постачання продукції виробничо-технічного призначення; прейскуранти гуртових цін на продукцію, яка випускається підприємством; економіку виробництва; методи і порядок розробки нормативів запасів готової продукції; порядок визначення загального об’єму постачань, потреби у вантажних і транспортних засобах; методи вивчення попиту на продукцію підприємства; умови постачання, зберігання і транспортування продукції; правила оформлення матеріалів для укладання договорів на постачання, документацію зі збуту; порядок підготовки претензій до споживачів і відповідей на претензії, що поступають; стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається підприємством; організацію складського господарства і збуту продукції; основи технології, організації виробництва, праці і управління; вітчизняне і зарубіжне митне законодавство; етику ділового спілкування і ведення переговорів; організацію обліку операцій зі збуту і складання звітності про виконання плану реалізації; правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікації і зв’язку; трудове законодавство; основи менеджменту.

4. Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна (економічна або інженерно-економічна) освіта і досвід роботи за спеціальністю в області збуту.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua