Menu Close

Новини

Рейтинг 200 ВНЗ України

Рейтинг складено з урахуванням показників:

  • Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
  • Оцінка якості навчання
  • Оцінка міжнародного визнання
  • Оцінка інтегрального показника діяльності.
НЗ
1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
4 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
5 Національний університет “Львівська політехніка”

Читати далі – http://proforientator.info/?p=7143

6 Національний гірничий університет
7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
8 Національний університет “Києво-Могилянська академія”
9 Львівський національний університет імені Івана Франка
10 Національний університет біоресурсів і природокористування України
11 Дніпропетровський національний університет
12 Національна металургійна академія України
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
14 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
15 Сумський державний університет
16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
17 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
18 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
19 Національний авіаційний університет
20 Національний університет харчових технологій
21 Харківський національний університет радіоелектроніки
22 Національний фармацевтичний університет
23 Донецький національний технічний університет
24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
25 Вінницький національний технічний університет
26 Одеський національний політехнічний університет
27 Київський національний університет технологій та дизайну
28 Київський національний торговельно-економічний університет
29 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
30 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
31 Одеський національний економічний університет
32 Донецький національний університет
33 Національний лісотехнічний університет України
34 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
35 Ужгородський національний університет
36 Харківський національний медичний університет
37 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
38 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
39 Національний університет “Одеська юридична академія”
40 Одеська національна академія харчових технологій
41 Тернопільський національний економічний університет
42 Одеський національний медичний університет
43 Хмельницький національний університет
44 Чорноморський державний університет імені Петра Могили
45 Університет банківської справи НБУ
46 Київський національний університет будівництва і архітектури
47 Запорізький національний технічний університет
48 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
49 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
50 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
51 Дніпропетровська медична академія
52 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
53 Івано-франківський національний медичний університет
54 Українська медична стоматологічна академія
55 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
56 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
57 Кіровоградський національний технічний університет
58 Буковинський державний медичний університет
59 Університет економіки та права “КРОК”
60 Львівський торговельно-економічний університет
61 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
62 Київський міжнародний університет
63 Українська інженерно-педагогічна академія
64 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
65 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
66 Національний транспортний університет
67 Національний університет водного господарства та природокористування
68 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
69 Одеський національний морський університет
70 Таврійський державний агротехнологічний університет
71 Донбаська державна машинобудівна академія
72 Запорізький державний медичний університет
73 Національна академія управління
74 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
75 Луцький національний технічний університет
76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
77 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
78 Миколаївський національний аграрний університет
79 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
80 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
81 Запорізький національний університет
82 Херсонський національний технічний університет
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
84 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)
85 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
86 Приазовський державний технічний університет
87 Київський університет імені Бориса Грінченка
88 Національний університет “Одеська  морська академія”
89 Харківський національний університет будівництва та архітектури
90 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
91 Одеський державний екологічний університет
92 Херсонський державний університет
93 Український державний університет залізничного транспорту
94 Донецький державний університет управління
95 Маріупольський державний університет
96 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
97 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
98 Кам’янець-Подільський національний університет
99 Національний університет “Острозька академія”
100 Криворізький національний університет
101 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
102 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової
103 Херсонський державний аграрний університет
104 Одеська державна академія будівництва та архітектури
105 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
106 Білоцерківський національний аграрний університет
107 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
108 Харківський національний університет міського господарства
109 Київський національний університет культури і мистецтв
110 Київський національний лінгвістичний університет
111 Український державний хіміко-технологічний університет
112 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
113 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
114 Харківський державний університет харчування та торгівлі
115 Класичний приватний університет
116 Полтавська державна аграрна академія
117 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
118 Академія адвокатури України
119 Подільський державний аграрно-технічний університет
120 Житомирський державний технологічний університет
121 Чернігівський національний технологічний університет
122 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
123 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
124 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
125 Житомирський державний університет імені Івана Франка
126 Університет державної фіскальної служби України
127 Запорізька державна інженерна академія
128 Донбаський державний технічний університет
129 Вінницький національний аграрний університет
130 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
131 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
132 Харківська державна зооветеринарна академія
133 Національна академія статистики, обліку та аудиту
134 Черкаський державний технологічний університет
135 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
136 Уманський національний університет садівництва
137 Львівський державний університет фізичної культури
138 Полтавський університет економіки і торгівлі
139 Університет митної справи та фінансів
140 Сумський національний аграрний університет
141 Академія муніципального управління
142 Львівський національний аграрний університет
143 Харківська державна академія культури
144 Харківська державна академія фізичної культури
145 Луганський державний медичний університет
146 Державний університет телекомунікацій
147 Міжнародний економіко-гуманітарний університет
148 Житомирський національний агроекологічний університет
149 Бердянський державний педагогічний університет
150 Українська академія банківської справи Національного банку України
151 Національний університет цивільного захисту України
152 Міжнародний університет фінансів
153 Луганський національний аграрний університет
154 Українська академія друкарства
155 Київський медичний університет УАНМ
156 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
157 Хмельницький університет управління та права
158 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
159 Київський університет права Національної академії наук України
160 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
161 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
162 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
163 Донбаський державний педагогічний університет
164 Академія праці, соціальних відносин і туризму
165 Міжнародний науково-технічний університет
166 Київський університет туризму, економіки і права
167 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
168 Дніпродзержинський державний технічний університет
169 Мелітопольський державний педагогічний університет
170 Львівська національна академія мистецтв
171 Мукачівський державний університет
172 Донбаська національна академія будівництва і архітектури
173 Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
174 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
175 Рівненський державний гуманітарний університет
176 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
177 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
178 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
179 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
180 Державний економіко-технологічний університет транспорту
181 Глухівський національний педагогічний університет
182 Херсонська державна морська академія
183 Буковинський державний фінансово-економічний університет
184 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
186 Харківська гуманітарно-педагогічна академія
187 Одеський державний аграрний університет
188 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
189 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
190 Європейський університет
191 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
192 Львівський інститут економіки і туризму
193 Університет сучасних знань
194 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
196 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
197 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
198 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
199 Дніпропетровський гуманітарний університет
200 Інститут підприємництва “Стратегія”

 

Детальніше про критерії та методику Рейтингу 200 ВНЗ України  – http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757